Algemene voorwaarden Rode Swan

Download de algemene voorwaarden als pdf

 

Algemene Voorwaarden Pakketreis

Opgesteld op basis van de Europese Richtlijn Pakketreizen 2015/2302/eu

 Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

a.     Ondernemer: natuurlijke of rechtspersoon
die een overeenkomst sluit met een klant.

b.     Klant: natuurlijke of rechtspersoon die een
overeenkomst sluit met de ondernemer betreffende een vaartocht met gezagvoerder
inclusief verblijf aan boord van een schip voor hem en/of zijn gasten.

c.     Gezagvoerder: schipper/kapitein die het gezag voert over het schip.

d.     Gast: degene die zich op uitnodiging van de klant
en met toestemming van de ondernemer aan boord van het schip bevindt.

e.     Schip: het schip dat als zodanig genoemd wordt in de overeenkomst of een
daarmee vergelijkbaar schip.

f.      Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen ondernemer en klant waarbij de
ondernemer  zich tegenover de klant
verbindt om de klant en/of zijn gasten tegen betaling op een schip te
vervoeren.

g.     Vaartocht: het geheel van varen met en verblijf aan boord van het schip
gedurende de in de overeenkomst genoemde periode.

h.    Elektronisch: per e-mail of website.

 Artikel 2 – Toepasselijkheid

1.    Deze voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten die de ondernemer sluit met
de klant.

2.    Deze voorwaarden zijn van toepassing tussen ondernemer en klant. De klant wijst zijn gasten op de regels uit deze algemene
voorwaarden. De klant vrijwaart de ondernemer van alle aanspraken die de gast
jegens de ondernemer maakt, voor zover aansprakelijkheid van de ondernemer
uitgesloten zou zijn indien de klant deze aanspraak jegens de ondernemer zou
maken.

3.    Deze voorwaarden strekken mede ten behoeve van alle natuurlijke en rechtspersonen
waarvan de ondernemer, in de ruimste zin des woord, gebruik maakt of heeft
gemaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomst.

4.    Deze voorwaarden zijn met uitsluiting en uitdrukkelijke verwerping van eventueel
door de klant gehanteerde voorwaarden van toepassing, tenzij partijen
schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen.

5.    Indien de vaartocht geen overnachting omvat òf een periode
van minder dan 24 uur beslaat òf incidenteel zonder winstoogmerk aan een
beperkte groep klanten wordt aangeboden
zijn
de artikelen 13 en 14 en de bepalingen van het Standaard Informatieformulier
Pakketreis niet van toepassing.

 Artikel 3 – Het aanbod

1.    Een algemeen aanbod van de ondernemer in de vorm van folders, advertenties of
websites is vrijblijvend en moet worden opgevat als een uitnodiging tot
onderhandeling.

2.    De ondernemer brengt het individueel aanbod schriftelijk dan wel elektronisch uit.

3.  Het schriftelijke dan wel elektronische aanbod wordt voorzien van een dagtekening
en is onherroepelijk gedurende de opgegeven termijn of bij ontbreken van een
termijn gedurende 14 dagen na dagtekening.

4.    Het aanbod vermeldt in ieder geval:

ü  de aard, de inhoud en de omvang van de door de ondernemer te verrichten diensten;

ü  de totale prijs van de vaartocht, bij individuele boekingen per persoon en bij groepsboekingen per groep, en het
percentage dat vooruit betaald dient te worden;

ü  de wijze en termijn van betaling;

ü  de datum en het tijdstip van inscheping en van ontscheping.

ü  het maximale aantal gasten per schip;

ü  bij individuele boekingen het voorbehoud van annulering door de ondernemer (plus de termijn waarbinnen) als het vereiste
minimale aantal aanmeldingen niet wordt bereikt.

ü  een exemplaar van deze algemene voorwaarden,
voor zover deze nog niet eerder zijn verstrekt.

ü  het wettelijke Standaard Informatieformulier
Pakketreis

 

Artikel 4 – Overeenkomst

1.    De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod. In geval van een elektronische opdrachtverlening stuurt de ondernemer een elektronische bevestiging naar de klant .

2.     De overeenkomsten worden schriftelijk dan wel elektronisch vastgelegd.

3.    Van een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de klant  te worden verstrekt.

Artikel 5a – Betalingsvoorwaarden

1.    Betaling dient 14 dagen na ontvangst van de
factuur, doch in ieder geval op de aanvangsdatum van de vaartocht, op het
kantoor van de ondernemer of door overmaking naar een door de ondernemer aan te
wijzen bankrekening, te geschieden.

2.     Indien de klant niet tijdig betaalt zal hij wettelijk gezien zonder enige ingebrekestelling in
verzuim verkeren. Niettemin zendt de ondernemer na het verstrijken van de
betalingsdatum één kosteloze betalingsherinnering, waarin hij de klant op zijn
verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen 14 dagen na ontvangst
van deze betalingsherinnering te betalen, met vermelding van de verschuldigde
buitengerechtelijke incassokosten ten gevolge van niet betalen binnen de
hiervoor genoemde termijn.

3.     De ondernemer is na verloop van de in lid 1 bedoelde termijn van 14 dagen bevoegd zonder nadere
ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde
bedrag. Indien de ondernemer hiertoe overgaat, zijn de daaraan verbonden
buitengerechtelijke kosten naar redelijkheid voor rekening van de klant. De ondernemer
kan maximaal de hieronder vermelde incassokosten in rekening brengen.

Hoofdsom
Percentage ten hoogste Vergoeding incassokosten:
(wettelijke wijzigen voorbehouden)

Over de eerste € 2.500,00: 15% Minimum € 40,00

Over de volgende € 2.500,00: 10%

Over de volgende € 5.000,00: 5%

Over de volgende €190.000,00: 1%

Over het meerdere: 0,5% Maximum € 6.775,00

Artikel 5B – VZR Garant

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Rode Swan Sailing Travels gebruik van de garantieregeling VZR Garant (www.vzr-garant.nl). U kunt dit controleren via de deelnemerspagina van de website van VZR Garant. Binnen de grenzen van de Garantieregeling (te vinden op de website van VZR Garant) is de garantie van VZR Garant van toepassing. In de Garantieregeling leest u op welk (reis)aanbod de garantie van VZR Garant exact van toepassing is en wat deze garantie inhoudt. Wanneer diensten door financieel onvermogen van Rode Swan Sailing Travels niet worden verleend, kunt u contact opnemen met VZR Garant, gevestigd aan de Torenallee 20, 5617 BC te Eindhoven, Nederland, via info@vzr-garant.nl of +31 (0)85 13 07 630.

Artikel 6 – Annulering

1.    Indien de klant  de overeenkomst wil annuleren
dient hij de ondernemer daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch
in kennis te stellen. De datum van ontvangst door de ondernemer wordt als datum
van annulering aangemerkt.

2. In geval van annulering is de klant  aan de ondernemer een gefixeerde
schadeloosstelling van een percentage van de overeengekomen prijs verschuldigd,
te weten:
Schadeloosstelling schip:
15% in
geval van annulering tot 6 maanden voor afvaart;

20% in geval van annulering tot 5 maanden voor afvaart;

30% in geval van annulering tot 4 maanden voor afvaart;

40%  in geval van annulering tot 3 maanden voor afvaart

50% in geval van annulering tot 2 maanden voor afvaart;

75% in geval van annulering tot 1 maanden voor afvaart;

90%  in geval van annulering tot 1 dag voor afvaart

100% in geval van annulering op de dag van afvaart.

3.    Schadeloosstelling catering en overige diensten:

15% in geval van annulering tot 2 maanden voor de afvaart;

25% in geval van annulering tot 1 maand voor de afvaart;

50% in geval van annulering tot 2 weken voor de afvaart;

75% in geval van annulering tot 1 week voor de afvaart;

95% in geval van annulering tot en met 1 dag voor de afvaart;

100% in geval van annulering op de dag van afvaart.

4.    De klant kan de ondernemer tot uiterlijk 7 dagen vóór vertrek om een indeplaatsstelling
verzoeken. Degene die de klant vervangt dient te voldoen aan alle aan de
overeenkomst verbonden voorwaarden. De klant en degene die hem vervangt zijn
hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van de nog verschuldigde prijs van de
vaartocht, de wijzigingskosten ad € 50,00 en eventuele extra kosten.

5. De klant die de overeenkomst annuleert, is gehouden de annuleringskosten conform het bepaalde in de vorige leden te voldoen, tenzij de werkeijk schade aantoonbaar 15% hoger of lager ligt dan het gefixeerde bedrag, in welk geval de klant dat aantoonbare
hogere of lagere bedrag verschuldigd is. Dit bedrag kan niet meer bedragen dan
de maximale prijs van de overeenkomst. Onder schade wordt verstaan geleden
verlies en gederfde winst.

6.    De ondernemer kan de overeenkomst annuleren als hij de overeenkomst niet kan
uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden en hij de
klant daarvan direct en vóór het begin van de vaartocht van in kennis stelt.

7.    De ondernemer kan de overeenkomst binnen de in de aanbieding vermelde termijn
opzeggen in geval het aantal aanmeldingen kleiner is dan het voorafgaand aan de
boeking kenbaar gemaakte vereiste minimum aantal deelnemers.

8.    In de hierboven in lid 6 en 7 genoemde gevallen betaalt de ondernemer alle door de
klant  voor de vaartocht reeds betaalde
bedragen volledig terug zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn.

 Artikel 7 – Rechten en plichten van de ondernemer

1.    De ondernemer staat ervoor in dat het schip en de bemanning voldoen aan de
wettelijke voorschriften en minimaal voorzien is van een deugdelijke
veiligheidsuitrusting.

2.    De vaarroute wordt door de ondernemer en/of de gezagvoerder in overleg met de
klant  bepaald, tenzij anders is
overeengekomen.

3.    Te allen tijde is de ondernemer en/of de gezagvoerder bevoegd om op grond van (te verwachten) nautische en/of meteorologische
gronden de vaartocht te wijzigen. Hieronder wordt mede begrepen het wijzigen
van de plaats van afvaart en/of aankomst en het tijdelijk niet uitvaren. Onder
nautische en/of meteorologische gronden wordt onder andere verstaan de
weersomstandigheden, het getij, blokkade van vaarwegen en de staat van het
schip.

4.    In de gevallen in het vorige lid genoemd zal de ondernemer en/of gezagvoerder in
overleg met de klant trachten tot een andere oplossing te komen. Eventuele
extra kosten, voor zover redelijk, komen voor rekening van de klant. De
ondernemer en/of gezagvoerder beslist of de gekozen oplossing in redelijkheid
uitvoerbaar is.

5.    Indien het overeengekomen schip en/of de gezagvoerder onverhoopt niet beschikbaar is/zijn,
is de ondernemer gerechtigd een gelijkwaardig ander schip c.q. een andere
gezagvoerder in te zetten. Mocht dit niet mogelijk zijn en de
niet-beschikbaarheid het gevolg zijn van een oorzaak die een zorgvuldig
ondernemer niet had kunnen voorkomen, dan is de ondernemer gerechtigd de
overeenkomst te ontbinden.

6.    De ondernemer kan tot twintig dagen voor aanvang van de vaartocht de prijs
verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerkosten (met inbegrip van
brandstofkosten) of de verschuldigde belastingen en heffingen. Bij toepassing
van deze bepaling geeft de ondernemer aan op welke wijze de verhoging is
berekend. De klant heeft in het geval de verhoging meer dan 8% bedraagt het
recht de overeenkomst binnen tien dagen na ontvangst van deze schriftelijke
mededeling kosteloos op te zeggen.

7.    Indien de in het vorige lid bedoelde kosten na het sluiten van de overeenkomst en voor
het begin van de reis dalen, dan heeft de klant recht op prijsverlaging. De
ondernemer heeft in dat geval het recht om gemaakte administratieve kosten af
te trekken van de terugbetaling.

8.    De ondernemer kan de overeenkomst binnen de in de aanbieding vermelde termijn
opzeggen in geval het aantal aanmeldingen kleiner is dan het voorafgaand aan de
boeking kenbaar gemaakte vereiste minimum aantal deelnemers.

9.    De ondernemer wijst de klant op de verplichting van artikel 8 lid 9.

10.  De ondernemer maakt samen met de klant
afspraken over de betaling van haven-, brug-, sluis- en loodsgelden,
plaatselijke belastingen en andersoortige heffingen zoals toeristenbelasting en
brandstofkosten.

11.  Indien er, als gevolg van onvermijdbare en
buitengewone omstandigheden, niet kan worden gezorgd voor de terugkeer van de
klant en/of gasten zoals afgesproken in de overeenkomst, dan zijn de kosten van
de nodige accommodatie voor ten hoogste drie overnachtingen per klant/gast voor
rekening van de ondernemer.

Artikel 8 – rechten en plichten van de klant

1.    De klant is verplicht de ondernemer of diens vertegenwoordiger uiterlijk bij aanvang van
de vaartocht een lijst met de namen van de gasten inclusief telefoonnummers van
contactpersonen te overhandigen.

2.    Aan het einde van de overeengekomen vaarperiode dient de klant ervoor zorg te dragen
dat het schip in dezelfde staat verkeert als bij aanvang van de overeengekomen
vaarperiode voor zover dit binnen zijn invloedsfeer ligt.

3.    Indien de klant niet heeft gehandeld conform het bepaalde in het vorige lid dan is de
ondernemer gerechtigd op kosten van de klant het schip in de staat te
herstellen als waarin het zich bij aanvang van de overeengekomen vaarperiode
bevond. Dit laatste geldt niet wanneer bedoelde kosten door de verzekering zijn
afgedekt.

4.    De klant en zijn gasten dienen te allen tijde de aanwijzingen van de ondernemer en/of
gezagvoerder en/of andere bemanningsleden op te volgen. Dit geldt met name ten
aanzien van de voorschriften en aanwijzingen welke in het belang zijn van de
orde en de veiligheid.

5.    De klant verschaft om niet, de gezagvoerder en eventueel aanwezige bemanning, de
mogelijkheid gebruik te maken van de aan boord aanwezige catering. Wordt niet
aan boord gegeten, dan wordt in de huurprijs een bedrag voor catering van de
gezagvoerder en bemanning opgenomen.

6.    De bagage van de klant en zijn gasten dient zodanig van omvang te zijn en zodanig
geplaatst te worden dat hierdoor geen hinder wordt veroorzaakt. Dit ter
beoordeling van de gezagvoerder. Toegestane bagage omvat de met de hand
draagbare normaal benodigde artikelen voor persoonlijk gebruik van de klant
en/of gast, niet zijnde eten en/of drinken, die een klant en/of gast als
gemakkelijk in één keer mee kan voeren; verpakt in koffers, tassen,
plunjezakken en/of rugzakken.

7.    Het door de klant  en/of zijn gasten aan boord
brengen of hebben van gevaarlijke stoffen, wapens, drugs of smokkelwaar is
verboden.

8.    Zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming is het verboden huisdieren aan boord te
brengen of te hebben.

9.    De klant wijst zijn gasten op de bepalingen uit deze voorwaarden die voor hen van
toepassing zijn.

 Artikel 9 – Non-conformiteit

1.    Indien een of meer diensten niet conform de overeenkomst worden uitgevoerd, zorgt de
ondernemer dat de non-conformiteit wordt verholpen, tenzij dat:

a.   onmogelijk is; of

b.     onevenredig hoge kosten met zich brengt, rekening houdend met de mate van non-conformiteit
en de waarde van de betreffende diensten.

2.    De consument dient de ondernemer direct in kennis te stellen van de
non-conformiteit.

Artikel 10 – Ontbinding en opschorting

1.    Indien één der partijen haar verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, dan is de
wederpartij bevoegd de daartegenover staande verplichting op te schorten of de
overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard
of geringe betekenis de opschorting of ontbinding niet rechtvaardigt.

2.    Ontbinding van de overeenkomst is in ieder geval mogelijk als;

         de wederpartij failleert, aan deze surseance van betaling wordt verleend, er
sprake is van schuldsanering, dan wel onder curatele wordt gesteld;

         de wederpartij niet binnen 14 dagen na schriftelijk in gebreke te zijn gesteld zijn
verplichtingen uit de overeenkomst nakomt.

         door de ondernemer als er sprake is van een situatie zoals genoemd in artikel 8 lid 4,
6,7 of 8.

         het betreffende schip door onvoorziene omstandigheden niet beschikbaar is en het
ondanks het leveren van voldoende inspanning door de ondernemer niet mogelijk
is tijdig een ander vergelijkbaar schip aan te bieden.

         door de ondernemer als binnen de in de aanbieding vermelde termijn het aantal
aanmeldingen kleiner is dan het voorafgaand aan de boeking kenbaar gemaakte
vereiste minimum aantal deelnemers.

3.    Opzegging of ontbinding dient met vermelding van de gronden waarop deze is gebaseerd,
schriftelijk te geschieden. De overeenkomst wordt geacht buitenrechtelijk te
zijn ontbonden nadat de opzeggingsbrief is ontvangen, maar in ieder geval 5
dagen na verzending van de opzeggingsbrief.

4.    Indien de oorzaak van de opzegging of ontbinding aan de klant en of gasten kan worden
toegerekend, komt de schade die hieruit voortvloeit voor rekening van de klant.

5.    De klant kan in het geval van ontbinding door de ondernemer aanspraak maken op
vergoeding van eventuele door hem geleden schade, tenzij de tekortkoming de
ondernemer niet kan worden toegerekend. Deze schadevergoeding is beperkt tot de
overeengekomen prijs voor de vaartocht.

 

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

1.    De aansprakelijkheid van de ondernemer voor schade is beperkt tot driemaal het
bedrag van de vaartocht tenzij sprake is van persoonlijk letsel of de schade is
veroorzaakt door opzettelijke dan wel nalatig handelen van de ondernemer.

2.    Indien er op een uitgevoerde dienst een Verdrag of
Verordening van toepassing is, kan de ondernemer zich op de daarin opgenomen
uitsluiting of beperking van zijn aansprakelijkheid beroepen.

3.    De verjaringstermijn voor het indienen van een
vordering tot schadevergoeding is twee jaar.

4.    De ondernemer is niet aansprakelijk indien de
klant/gast zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een door hem
afgesloten verzekering.

5.    Indien de ondernemer bewijst dat schuld of nalatigheid
van de klant en/of gast de schade heeft veroorzaakt of daartoe heeft
bijgedragen, wordt de aansprakelijkheid van de ondernemer daardoor geheel of
gedeeltelijk opgeheven.

6.    De ondernemer is niet aansprakelijk voor verlies van
of schade aan bagage of bezittingen (waaronder contant geld, sieraden,
elektronische apparatuur of andere kostbaarheden) als dit het gevolg is van
onvoldoende zorg van de klant, hieronder wordt mede verstaan het onbeheerd
achterlaten van kostbare bezittingen op of in het schip.

7.    De klant is aansprakelijk voor schade, veroorzaakt
door hem en/of door gasten/bezoekers die op zijn uitnodiging aan boord van het
schip verblijven, tenzij de schade is toe te rekenen aan het handelen of
nalaten van de ondernemer en/of de gezagvoerder.

8.    De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door
vertraging, afwijking van de overeengekomen aanvangs- en/of eindtijd of de
terbeschikkingstelling van een vervangend schip omdat het overeengekomen schip
wegens onvoorziene omstandigheden niet beschikbaar is.

 Artikel 12 – Overmacht

1.    Onder overmacht wordt verstaan iedere
niet-voorzienbare omstandigheid tengevolge waarvan de uitvoering van de
overeenkomst wordt vertraagd of verhinderd, voor zover deze omstandigheid door
de ondernemer niet vermeden kan worden en zij niet op grond van de wet, de
overeenkomst of maatschappelijke opvattingen voor diens rekening moet komen.

2.    Onder overmacht wordt mede verstaan een averij
aan het schip waardoor het schip niet meer inzetbaar is voor het overeengekomen
doel en de averij niet te wijten valt aan omstandigheden die de ondernemer had
kunnen of moeten voorzien of voorkomen.

3.    Indien de gezagvoerder van mening is dat het,
gelet op de weersomstandigheden al dan niet in combinatie met de aard van het
schip en de groep opvarenden, niet verantwoord is een vaart uit te voeren heeft
dit ook te gelden als overmacht.

4.    Na ontbinding van de overeenkomst op grond van overmacht heeft de ondernemer recht op vergoeding van de
door hem gemaakte kosten voor zover deze zijn gemaakt voordat er sprake was van
de overmacht situatie die tot ontbinding van de overeenkomst heeft geleid en
voor zover de klant daarbij gebaat is.

Artikel 13 – Hulp en bijstand

De ondernemer is verplicht de klant en de gasten hulp en bijstand te verlenen
indien deze in moeilijkheden verkeren. Indien de oorzaak aan de klant en/of
gasten is toe te rekenen dan komen de kosten van die bijstand voor rekening van
klant en/of gasten.

Artikel 14 – Insolventie

De ondernemer neemt de maatregelen die nodig zijn om te verzekeren dat, wanneer
hij wegens financieel onvermogen zijn verplichtingen jegens de klant niet of
niet verder kan nakomen, wordt zorggedragen hetzij voor overneming van zijn
verplichtingen door een ander hetzij voor terugbetaling van het bedrag van de
vaartocht of, indien de vaartocht reeds ten dele zijn is voltooid, een
evenredig deel daarvan. In voorkomende gevallen voorziet de ondernemer ook in
de repatriëring van de klant en de gasten.

Artikel 15 – Klachten

1.    Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen ter plaatse zo spoedig mogelijk
gemeld te worden, zodat naar een oplossing kan
worden gezocht. Mocht dit niet tot een
bevredigend resultaat leiden of wordt de klacht pas na de vaartocht ontdekt,
dan dient de klacht schriftelijk of per e-mail en behoorlijk omschreven en
toegelicht, binnen bekwame tijd na constatering ter kennis te worden gebracht
van de ondernemer.

2.    Klachten over facturen dienen, bij voorkeur
schriftelijk en behoorlijk omschreven en toegelicht, binnen bekwame tijd na
ontvangt van de desbetreffende factuur, bij de ondernemer te worden ingediend.

3.    Niet tijdig indienen van de klacht kan tot
gevolg hebben dat de klant zijn rechten ter zake verliest, tenzij de
overschrijding van de termijn in redelijkheid niet aan de consument kan worden
tegengeworpen.

4.     Als duidelijk is geworden dat de klacht niet
in onderling overleg kan worden opgelost, is er sprake van een geschil.

 Artikel 16 – Geschillen en forumkeuze

Op alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst is Nederlands recht van
toepassing, tenzij op grond van dwingende regels ander nationaal recht van
toepassing is.

 Standaard Informatie Pakketreis
De combinatie van reisdiensten die u wordt aangeboden, is een pakketreis in de zin van Richtlijn (EU)
2015/2302. Bijgevolg kunt u aanspraak maken op alle EU
rechten die voor
pakketreizen gelden.


Rode Swan Sailing Travels is ten volle verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de volledige pakketreis. Rode
Swan Saiing Travels beschikt ook over de wettelijke verplichte bescherming om u
terug te betalen en, indien
het vervoer in de pakketreis is inbegrepen,
te repatriëren ingeval zij insolvent wordt.

Basisrechten krachtens Richtlijn (EU) 2015/2302

·      Voordat hij de pakketreisovereenkomst sluit, zal de
reiziger alle essentiële informatie

over de pakketreis
ontvangen.

·      De aansprakelijkheid voor de goede uitvoering van
alle reisdiensten die in de
overeenkomst zijn opgenomen, berust altijd
bij ten minste één
handelaar.

·      De reiziger krijgt een noodtelefoonnummer of
gegevens inzake een contactpunt via

welk hij contact kan
opnemen met de organisator of de reisagent.

·      De reiziger kan de pakketreis, met inachtneming van
een redelijke termijn en eventueel
tegen de betaling van extra kosten, aan een andere persoon
overdragen.

·      De prijs van de pakketreis kan alleen worden
verhoogd indien specifieke kosten

toenemen (bijvoorbeeld
brandstofprijzen), indien zulks uitdrukkelijk in de
overeenkomst is
opgenomen, en in elk
geval niet later dan 20 dagen vóór het begin vande pakketreis. Indien de prijsverhoging hoger is
dan 8 % van de prijs van de pakketreis
kan de reiziger de overeenkomst
beëindigen. Indien de organisator zich het recht op een prijsverhoging
voorbehoudt, heeft de reiziger recht op een prijsverlaging wanneer de relevante kosten
zouden afnemen.

·      Ingeval een van de essentiële elementen van de pakketreis, met uitzondering van de
prijs, aanzienlijk wordt gewijzigd, kan de reiziger de overeenkomst zonder betaling van een
beëindigingsvergoeding beëindigen en krijgt hij een volledige terugbetaling.

Indien de handelaar die voor de pakketreis verantwoordelijk is, de pakketreis vóór het
begin van de pakketreis annuleert, heeft de reiziger recht op terugbetaling en, indien
passend, op een schadevergoeding.

·      De reiziger kan de overeenkomst in uitzonderlijke
omstandigheden zonder betaling van
een beëindigingsvergoeding vóór het
begin van de pakketreis beëindigen, bijvoorbeeld wanneer er op
de plaats van bestemming ernstige v
eiligheidsproblemen
zijn die waarschijnlijk
gevolgen zullen hebben voor de pakketreis.

·      Daarnaast kan de reiziger de overeenkomst te allen tijde vóór het begin van de
pakketreis beëindigen tegen betaling van een passende en gerechtvaardigde
beëindigingsvergoeding.

·      Indien na het begin van de pakketreis aanzienlijke elementen van de pakketreis niet
zoals afgesproken kunnen worden geleverd, moet een geschikt alternatief arrangement aan de
reiziger worden aangeboden, zonder extra kosten. Indien de diensten niet

worden uitgevoerd volgens de overeenkomst en dit aanzienlijke gevolgen heeft
voor de uitvoering van de pakketreis en de organisator dit probleem niet
heeft verholpen, kan de reiziger de pakketreisovereenkomst zonder
betaling van een beëindigingsvergoeding beëindigen.

·      In geval van reisdiensten die niet uitgevoerd zijn
of niet goed uitgevoerd zijn heeft de

reiziger ook recht op een
prijsverlaging en/of schadevergoeding.

·      De organisator is verplicht reizigers die in
moeilijkheden verkeren, bijstand te verlen
en.

·      Indien de insolventie van de organisator of, indien
van toepassing, de doorverkoper na
het begin van de pakketreis intreedt en het vervoer in de pakketreis inbegrepen is,
wordt er voor repatriëring van de reiziger gezorgd. Rode Swan Sailing Travels heeft zich van bescherming bij insolventie voorzien bij STOGarant.
Wanneer diensten door de
insolventie van Rode Swan Sailing Travels niet
worden verleend, kunnen reizigers met deze entiteit of, in voorkomend
geval, de bevoegde autoriteit contact opnemen met STOGarant, Torenallee 20, 5617 BC
Eindhoven, +31 (0)85
1302943, info@stogarant.nl.

Richtlijn (EU) 2015/2302, als omgezet in het nationale recht middels
titel 7a van Boek 7 Burgerlijk
nWetboek.


Garantieregeling STO Garant
Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Rode Swan Sailing Travels gebruik
van STO Garant.
U kunt dit controleren via de STO Garant
deelnemerspagina (www.sto
garant.nl/deelnemers).

Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl. Bij elk (reis)aanbod van Rode
Swan Sailing Travels wordt duidelijk vermeld of de garantie van STO Garant van

toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke
voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO
Garant (www.sto
garant.nl/downloads).

Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan
betaalt u de reissom niet aan
Rode Swan Sailing Travels, maar aan de
derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank
(DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde
betaaldienstverlener.
Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking.
Wanneer diensten door financieel onvermogen van FrieseVloot niet (volledig
en/of tijdig) worden verleend, dan voert STO Garant de garantie uit. In
de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.

Sociale Media

Lidmaatschap

× Heb je vragen?